top of page

PARKING

Parkeren in het hof is verboden voor bezoekers en werknemers. Het is enkel voor bewoners toegestaan.
 

Op de parking van het Groot Begijnhof, kan geparkeerd worden mits een parkeerkaart.
Gelieve u tot het Groothuis te wenden voor alle informatie.

 

Verkeersreglement Groot Begijnhof

 1. Het Groot Begijnhof is privéterrein en volledig eigendom van de vzw Begijnhof Sinte-Elisabeth te Sint-Amandsberg, Groot Begijnhof 67 te 9040 Gent met telefoon 09-228 23 08, hierna genoemd: de vzw.
   

 2. Iedereen die zich binnen het Groot Begijnhof of op de parking ervan begeeft, verbindt zich ertoe de verkeersregels van de vzw na te leven. Wie de bepalingen van het onderstaand reglement niet naleeft bij het gebruik maken van de wegen en van de verkeersinfrastructuur binnen het Groot Begijnhof stelt zich bloot aan strafvervolging op grond van art. 87.8° van het Veldwetboek.
   

 3. Binnen het Groot Begijnhof en op de parking zijn de verkeersregels en -tekens van het wegverkeersreglement (KB 1.12.1975) van toepassing, behalve daar waar er uitdrukkelijk wordt van afgeweken.
   

 4. De parking van het Groot Begijnhof is privéterrein en enkel bestemd voor bewoners, vergunninghouders en voor de voertuigen vermeld in de artikelen 6 en 7 hieronder. Hierbij is art. 87.8° van het Veldwetboek van toepassing. De parking is geen stalplaats voor aanhangwagens, caravans of ander rijdend toebehoren.
   

 5. Er worden 4 soorten parkeerkaarten afgeleverd door de vzw:

  Parkeerkaart voor bewoners: voertuigen voorzien van deze kaart mogen parkeren binnen het Groot Begijnhof of op de parking.
  Parkeerkaart voor dienstverleners: voertuigen voorzien van deze kaart mogen parkeren binnen het Groot Begijnhof of op de parking, echter uitsluitend gedurende de tijd nodig om de voorziene zorgen te verlenen op het adres vermeld op de kaart.
  Parkeerkaart lange termijn: voertuigen voorzien van deze kaart mogen enkel parkeren op de parking. Binnen het Groot Begijnhof mogen zij enkel kortstondig laden en lossen.
  Parkeerkaart korte termijn: voertuigen voorzien van deze kaart mogen enkel parkeren op de parking. Binnen het Groot Begijnhof mogen zij enkel kortstondig laden en lossen.

  De parkeerkaart moet duidelijk zichtbaar achter de voorruit van het voertuig geplaatst worden. Het kopiëren of namaken van een kaart is verboden, indien een misbruik wordt vastgesteld kan er geen aanspraak meer worden gemaakt op het bekomen van welke parkeerkaart ook.

   

 6. Hulpdiensten, medisch personeel, onderhoudsfirma's, aannemers, toeleveringsbedrijven en andere nutsbedrijven kunnen parkeren binnen het Groot Begijnhof en op de parking indien noodwendig voor de uitoefening van hun dienst.
   

 7. Houders van een officiële kaart voor personen met een handicap kunnen als ze op bezoek zijn parkeren binnen het Groot Begijnhof en op de parking.
   

 8. Alleen houders van een parkeerkaart en de voertuigen vermeld in de artikelen 5 en 6 hierboven mogen parkeren in het Hof. Parkeren is altijd verboden voor een poort, langs een gele lijn, op plaatsen waar verkeerstekens het verbieden of als het doorgaand verkeer gehinderd wordt.
   

 9. Het parkeren van caravans, aanhangwagens en dergelijke meer is slechts toegestaan na uitdrukkelijke toestemming van de vzw. Er moet hiervoor vooraf een aanvraag worden gedaan. Na een gunstige beoordeling wordt een parkeerkaart KORTE TERMIJN afgeleverd. De desbetreffende bepalingen vermeld onder artikel 5, zijn van toepassing.
   

 10. Elk foutief geparkeerd voertuig kan door de vzw geïmmobiliseerd worden met een wielklem. De klem zal op eenvoudige vraag van de bestuurder verwijderd worden na betaling van 25 (vijfentwintig) euro administratiekosten. Op vraag van de vzw kan een foutief geparkeerd voertuig ook weggetakeld worden De takelkosten worden rechtstreeks aan de eigenaar en/of de gebruiker van het weggetakelde aangerekend.
   

 11. De vzw kan niet verantwoordelijk noch aansprakelijk gesteld worden voor welke ongevallen dan ook, met of zonder lichamelijk letsel, noch voor eventuele schade die hieruit kan voortvloeien.
   

 12. Dit reglement wordt bekendgemaakt door mededeling aan alle huurders van het begijnhof. Het wordt ook gepubliceerd op de website www.grootbegijnhof.be en het wordt aangeplakt aan de aanplakborden in het begijnhof.

bottom of page