top of page
018.jpg
Anker 1

Het Groot Begijnhof is een weliswaar klein, maar erg actief bedrijf in volle werking. De vzw staat in voor het verhuren, onderhouden en restaureren van 80 huizen die bestemd zijn voor een sociaal gemengde bewoning en van 14 conventen waarin organisaties gehuisvest zijn.


Het is meer dan een verzameling gebouwen op een plek van 6,11 ha groot. Het blijft een schitterende getuigenis van de begijnenbeweging in een fascinerend kader van rust. Het blijft een spirituele plek die iedereen verplicht zich terug te plooien op de essentiële vragen die leven en samenleven voortdurend oproepen.


De belangrijkste opdracht van de eigenares, de vzw Begijnhof Sinte-Elisabeth te Sint-Amandsberg, is haar patrimonium, het religieus, cultureel en architectonisch erfgoed, zowel roerend als onroerend, te beheren en in stand te houden. Het wordt beschreven en gecatalogeerd. Zonder ophouden zijn er onderhoudswerken in uitvoering en vinden er ingrijpende restauratiewerken plaats.

Werking van de vzw

Sinds zijn oorsprong werd het Begijnhof geleid door een Grootjuffrouw die woonde in het Groothuis.

Bij het verdwijnen van de laatste begijnen deden leken hun intrede in het bestuur. Het Groothuis is niet meer residentieel maar blijft het administratief en bestuurlijk centrum van het Begijnhof.

Daar komt de
raad van bestuur samen en wordt jaarlijks de algemene vergadering gehouden. Het beleid wordt er bepaald en de toepassing ervan gecontroleerd. De uitvoering van het beleid gebeurt door het dagelijks bestuur. Vanuit het Groothuis voeren directeur Veerle De Waele, administratief verantwoordelijke Veerle Eeckhout en onderhoudsmedewerkers Benoit De Rese en Willy Cordons, met ondersteuning van Marc Vanderper hun taken uit.

 

Er wordt voor alle aanpassingen aan gebouwen, restauraties, verfraaiingen en verbouwingen nauw samengewerkt met architecten Hugo Deleu en Eva Marie Van Nuffel. Zij vormen ook de vaste verbinding naar het Agentschap Onroerend Erfgoed, de provinciale dienst van Ruimte en Erfgoed van de Vlaamse Gemeenschap, als controlerende en subsidiërende overheid.

Lieven Decaluwe was gedurende 30 jaar voorzitter van het bestuur. Op 31 mei 2023 overleed Lieven en dienden we met heel veel spijt in het hart afscheid te nemen. Het bestuur vandaag bestaat uit voorzitter Rudolf Mareen, Jeannine Baldewijns, Ignace D'hert, Aletta Rambaut, Wim Vanbiervliet en Sarah Maréchal.

De algemene vergadering is het hoogste orgaan van de vereniging en houdt toezicht op de raad van bestuur. De bestuurders bepalen het beleid, controleren de uitvoering van de beleidslijnen door de directie en sturen dit bij als het noodzakelijk is.

Het financieel draagvlak hiervoor wordt geleverd door de opbrengsten van de verhuring van de gebouwen aangevuld met subsidies van de Vlaamse Gemeenschap, de provincie Oost-Vlaanderen en de stad Gent. Deze overheden leveren door hun subsidiëring een uiterst belangrijke en gewaardeerde bijdrage.

bottom of page